انتقال فناوری بین ایران و کشورهای دیگر

انتقال فناوری بین ایران و کشورهای دیگر

انتقال فناوری بین شرکت های ایرانی و خارجی

انتقال فناوری بین کشورها امروزه تنها یک موضوع اقتصادی به شمار نمی آید و دولت ها تلاش میکنند تا با انتقال فناوری های خود به کشورهای دیگر، روابط سیاسی اقتصادی خود را با کشور مقصد تقویت کنند. این موضوع می تواند پلی باشد برای توسعه یک اقتصاد در بازاری فراتر از مرزها. با این رویکرد و نیم نگاهی به توسعه صنایع ایران در بازار کشورهای منطقه، شرکت نورالفرات تصمیم گرفت تا تمامی زنجیره تامین انتقال فناوری را تامین کرده و نیاز صنایع بع این مهم را براورده کند. ما در این شرکت به شما تضمین می دهیم که توانایی انتقال هر نوع صنعت را از (به) کشور ایران داریم و اعلام امادگی میکنیم تا صنایع را در این مسیر یاری کنیم.

خلاصه ای از فعالیت های ما در زمینه انتقال فناوری بین کشورها

شناسایی و مطالعه فناوری های مورد نیاز شما

انتقال فناوری از کشور هدف به ایران

انتقال فناوری از شرکت شما به مشتریان خارجی

راه اندازی خط تولید صنایع در کشورهای منطقه

در راه تولید و انتقال فناوری از کشورهای دیگر به ایران و همچنین از ایران به سایر کشورها ما امکاناتی برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده ایم.
از جمله ثبت شرکت در سوریه و کشورهای دیگر، کمک و ارائه راهکار سرمایه گذاری در سوریه و همچنین کشورهای دیگر، اعطای نمایندگی در سوریه ، حمل و نقل به سوریه و موارد مشابه.