افزایش تبادل استاد و دانشجو میان ایران و سوریه در حوزه علوم پزشکی