آیا سوریه میتواند بازار خوبی برای صادرات گاز در آینده باشد؟