آیا سوریه موقعیت استراتژیک خود در ترانزیت منطقه را از دست داده است؟