آیا سوریه آینده روشنی برای توسعه و سرمایه‌گذاری دارد