آیا در سوریه نیز مانند ایران رمزارز استخراج می شود؟